Smith, Greta 10/8/16 PROOFSSmith, Greta 10/8/16 WEBFILES